środa, 30 maja 2018


 
Lublin, 13-15 września 2018

Zaproszenie

Na organizowanym sympozjum połączonych Sekcji Antropologii Społecznej i Socjologii Sztuki PTS chcemy zadać pytanie o to, na ile i w jaki sposób praktyki kulturowe/artystyczne stają się tym, co wyraża różnice i sprawia wrażenie, że „oni” są inni i obcy, a co i jak powoduje, że poprzez sztukę możemy „ich” zobaczyć, odkryć nasze podobieństwo i wspólnotę. Sztuka posłuży nam jako forma komunikacji, "system wczesnego ostrzegania", ważny detektor zjawisk społecznych i źródło rozwiązań.  Sztuka jest w naszym ujęciu szansą, bo pozwala na ograniczoną dezorganizację i eksperymentowanie, jest ładunkiem energii i odwagi, szczególnym przywilejem i wyjątkowym środkiem działania. Chcemy także zwrócić uwagę na poważny problem wykorzystywania kultury/sztuki do tworzenia i zaostrzania podziałów między ludźmi.

Goście

Paweł Możdżyński ISNS UW
Tomasz Rakowski IEiAK UW
Anna Kawalec IK KUL
Dawid Marszewski UA w Poznaniu

Organizatorzy
Sekcja Antropologii Społecznej i Sekcja Socjologii Sztuki PTS
Oddział Lubelski PTS
Instytut Socjologii UMCS
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
Galeria Labirynt w Lublinie

Problematyka sympozjum

Antropologia sztuki tradycyjnie specjalizuje się w badaniu wytworów społeczności „dalekich”, obejmując swoim zainteresowaniem zarówno formy estetyczne o symbolicznym znaczeniu dla określonych rytuałów i wierzeń (figury, rzeźby, maski, stroje, tańce, malunki), jak i te, które spełniają swoje funkcje w praktycznym życiu codziennym (tkaniny, kosze, dzbany, broń) lub łączą jedno z drugim. Obejmuje także ludzkie ciało jako obiekt artystycznego zdobienia. Sztuka tych społeczności nie występuje jako oddzielna instytucja, lecz jest ściśle włączona w całość życia wspólnoty i może być wskaźnikiem zmian w niej zachodzących, a także probierzem jej otwartości na odmienne systemy społeczne i kulturowe.
Antropolodzy są szczególnie predysponowani do tego, aby badać związki między zjawiskami odległymi pod względem tematów, obszarów i czasów, aby te związki pokazywać i tłumaczyć. Początkowo sztuka była badana przez antropologów w kontekście kolonizacji. Przedmioty artystyczne były wówczas pozyskiwane do kolekcji muzealnych, a kolonizator zagarniał je przyzwyczajony do ujmowania ich jako końcowych (ostatecznych) „efektów” działania, odrębnych od aktu tworzenia. Obecnie antropolodzy uczą się ujmować inaczej praktyki kulturowe i wytwory artystyczne, powstające zarówno w obrębie społeczności tradycyjnych, jak i w ramach skomplikowanych społeczeństw miejskich, aby łączyć podzielone zjawiska oraz sposoby ich rozumienia w całość.  Zjawiska artystyczne nie są zatem postrzegane wyłącznie ani głównie pod kątem estetyki, ale jako formy aktywności zakorzenione w świecie kultury i umieszczone w sieciach złożonych społecznych relacji.
Antropolodzy i socjolodzy sztuki badają procesy, które prowadzą do powstawania wytworów sztuki, przypisywania (lub odbierania) im artystycznej wartości, a potem także sposoby ich przemieszczania, sprzedaży i ekspozycji. Punktem wyjścia jest dla obu dyscyplin pytanie: jak to jest, że dzieło stworzone w określonej sytuacji i dla konkretnego odbiorcy, żyje dłużej niż jego twórca i odbiorca, nie traci swego głosu i przemawia w kompletnie innych epokach i okolicznościach? I w jaki sposób to społeczeństwo, które je stworzyło, jest rozpoznawane w swoich dziełach? Krytycznie ukazują kupowanie, przewożenie i eksponowanie dzieł sztuki jako praktyki „dekulturacji” czy „dehumanizacji” oraz kontynuację praktyk kolonialnych. Pokazują, jak dominujące kraje kapitalistyczne wywierają globalną presję na procesy twórcze narzucając im rynkową logikę konkurencji i zarobku. Badają także to, jak lokalne społeczności poprzez sztukę bronią swoich kultur przed siłami zewnętrznymi przez sztukę.
Na płaszczyźnie komunikacji wytwory sztuki i zjawiska artystyczne są spoiwem wspólnoty, wskazują na jej wartości i postawy, sukcesy i problemy. Wyrażają jej unikalność, ale zarazem wykraczają poza jej usytuowanie i wynikające z niego cechy szczególne, ujmują i przekazują dalej doświadczenie ludzkie o charakterze uniwersalnym oraz pozwalają ludziom uniwersalność swojej natury wyrazić i przeżyć.
Zdolność przenoszenia znaczeń między miejscami i w czasie rodzi szereg dalszych pytań w kontekście ich specyficzności i uniwersalności, zdolności odróżniania i upodabniania do siebie kultur i grup ludzkich. Sztuka, która wyraża kultury lokalne i narodowe, pośredniczy w interakcjach między krajami i kulturami szerszego zasięgu. W kontekście obecnej sytuacji w Polsce, Europie i USA szczególnego znaczenia nabrała sprawa zamknięcia i otwarcia kulturowego w dyskusji o uchodźstwie, migracji, zagrożeniu kultury narodu oraz obecności tzw. obcych. Chcemy zatem także zrozumieć to, w jaki sposób praktyki kulturowe i zjawiska artystyczne mogą spełniać swoją rolę w kontekście otwierania wspólnot na inność i na zmianę.
Proponujemy dyskusję skupioną wokół następujących zjawisk włączania i wykluczania poprzez sztukę i praktyki artystyczne:  

·       na poziomie treści: zjawisko dyfuzji form i wzorów, asymilacja elementów obcych, budowanie barier, uszczelnianie i ochrona przed cudzoziemszczyzną,

·       na poziomie reprezentacji: oswajanie obcości, stereotypizacja Obcego, orientalizacja,

·       na poziomie uczestnictwa: włączanie i wykluczanie z uczestnictwa, tworzenie/burzenie barier wstępu, budowanie/zacieranie dystynkcji społecznych, nowe formy uczestnictwa w kulturze,

·       na poziomie światów życia: włączanie/wyłączanie sztuki jako praktyki kulturowej z życia, sztuka codzienna versus sztuka odświętna, obecność/nieobecność sztuki w różnych kontekstach życia społecznego,

·       na poziomie epistemologicznym: sztuka jako źródło wiedzy (badania oparte o sztukę, perspektywa indygeniczna) lub niewiedzy, 

·       na poziomie podmiotu tworzącego: działanie artystyczne jako działanie włączające (np. sztuka zaangażowana) lub alienujące twórcę (np. rola artysty-samotnika), mit wyjątkowości i odrzucenia.

Zgłoszenia

Abstrakty zawierające do 300 słów prosimy przesyłać na adres mailowy: rozne.wzory@wp.pl do dnia 20.06.2018 r.
Informacja o przyjęciu referatów do wygłoszenia zostanie rozesłana do 30.06.2018.
Koszt uczestnictwa wynosi 100 PLN dla studentów i doktorantów oraz 150 PLN dla pozostałych uczestników, obejmuje przerwy kawowe i materiały konferencyjne (opłata nie obejmuje dojazdów, noclegów ani wyżywienia).
Po zaakceptowaniu propozycji referatu należy dokonać wpłaty do dnia 31.08.2018 na konto, którego numer podamy wraz z innymi informacjami organizacyjnymi.

Komitet organizacyjny

Joanna Bielecka-Prus, IS UMCS j.bielecka.prus@gmail.com
Dorota Rancew-Sikora, IFSiD UG dorota.rs@wp.pl
Magdalena Łukasiuk, ISNS UW
Przemysław Kisiel, KS UEK

poniedziałek, 27 marca 2017

Zaproszenie na sympozjum SAS 14-16 września 2017 w Lidzbarku Warmińskim poświęcone antropologii i socjologii architektury

Dachy i ściany.

Antropologiczne i socjologiczne aspekty architektury


14-16. września 2017, Lidzbark Warmiński, Oranżeria Kultury

Roofs and walls.Anthropological and sociological features of architecture


Współorganizatorzy:
Miejska Biblioteka Pedagogiczna ORANŻERIA KULTURY w Lidzbarku Warmińskim, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego

Zaproszeni Goście:
Arbeitsgruppe Architektursoziologie przy DGS (Deutsche Gesellschaft für Soziologie)
dr hab. Grażyna Woroniecka (Ośrodek Socjologii Zamieszkiwania ISNS UW),
dr Lesław Michałowski (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański)Tematyka sympozjum

Budowanie i zamieszkiwanie jest sposobem bycia człowieka w świecie [Heidegger 1974]. Jest z jednej strony odpowiedzią na wymagania płynące ze strony ludzkiego ciała, a z drugiej wykorzystaniem możliwości, jakie daje człowiekowi środowisko zewnętrzne. Zawiera zarówno elementy oddzielania się od przyrody i innych ludzi, jak również włączania ich w obręb własnych osiedli i domów. Budowanie jest tą formą aktywności, która pozostawia najtrwalszy materialny ślad obecności grup ludzkich w terenie, a dzięki temu, paradoksalnie, daje nam dobry wgląd w procesy zmian zachodzące w społeczeństwach i stylach życia. Rozwija opowieść o uniwersalnej naturze ludzkiej i o unikalnych kulturach. Zwraca uwagę w stronę wyspecjalizowanych grup budujących, zdobiących, sprzątających, nadających kryteria ocen, nieformalnych i formalnych aktów przetwarzania budynków, przejawów skierowanej ku nim agresji i zniszczenia.
Warto pamiętać, że różnorodne formy budowli silnie kształtują życie codzienne jednostki i jej relacje społeczne z innymi w sposób, w którym ważne są płeć, wiek, sprawność fizyczna etc. Ale domy budowane są nie tylko dla ludzi - też dla istot nadprzyrodzonych, zwierząt i innych organizmów, żywych i umarłych, pojazdów i rzeczy. Przestrzeń materialna ukazuje najważniejsze procesy i problemy społeczne, bo sama dobrze widoczna, pozwala uzyskać wgląd w nieoczywiste społeczne nierówności i podziały, w palimpsesty kolejnych warstw przeszłości. Budowlom skromnym i tymczasowym przeciwstawiają się różne rodzaje budowlanej ostentacji. Architekturze wernakularnej przeciwstawia się gwiazdorska architektura. Mamy do czynienia z niewiarygodną wprost różnorodnością rozwiązań i polityk różnicowania domostw, materialnego wykluczania i włączania. Rozpoznajemy liczne, palące kwestie związane z utratą domów lub niemożnością ich stworzenia, niedoskonałością schronień i różnymi formami budowlanej deprywacji, a z drugiej strony – z przejmowaniem przez następców całej kultury materialnej po tych, którzy musieli swoje miejsca w pośpiechu i niebezpieczeństwie opuścić. Interesują nas także budowle jako obiekty imaginacji i wspominania, przedmioty silnych emocji i kluczowych przywiązań.
Architekci i budowniczy specjalizują się w budowaniu. Zwykle opierają się przy tym na pewnych założeniach o naturze ludzkiej, ludzkich możliwościach i preferencjach. My natomiast widzimy duży potencjał dla stosowania narzędzi teoretycznych i metodologicznych socjologii i antropologii w tym temacie. Jesteśmy przekonani, że badania etnograficzne mogą wnieść poważny wkład w rozumienie relacji człowieka ze środowiskiem materialnym i proponując sympozjum naukowe o tej problematyce, chcemy wspomóc ich rozwijanie.

Zakres tematyczny sympozjum, który proponujemy, przewiduje poniższe zagadnienia, choć się do nich nie ogranicza:

·         projektowanie i budowanie jako działanie społeczne;
·         kształtowanie przestrzeni prywatnych i publicznych – przekonania, założenia, wytyczne, główni aktorzy i dominujące dyskursy;
·         budowle jako formy celebracji wartości i idei;
·         kto / co zasługuje bądź nie na dom i jaki?
·         architektura bezdomności, uchodźstwa, migracji;
·         rekonstrukcje, adaptacje, modernizacje, rewitalizacje zabudowy;
·         co się wydarza ‘między budynkami’?
·         uniwersalia architektury i jej specyfiki kulturowe;
·         architektura a przyroda;
·         techniki ‘oswajania’ / ‘zawłaszczania’ miejsc i gry o przestrzeń;
·         zabudowa jako obiekt agresji i zniszczenia;
·         socjologiczne i antropologiczne metody badania relacji w architekturze i z architekturą;
·         technologie wirtualnego ‘bycia’ w różnych miejscach.


PROGRAM WSTĘPNY

Czwartek, 14.09.2017
13:45                     Powitanie gości przez Dyrektor Oranżerii panią Annę Puszcz; rozpoczęcie obrad
14:00 – 16:00
Sesja I English        Theory and Praxis of Architecture
Joachim Fischer     Architecture as Society’s “Heavy Medium of Communication“.An approach between philosophical anthropology, cultural philosophy and social philosophy
Urszula Jarecka      Far beyond “Romeo and Juliet”… Balcony as performative space of ecological theatre
Christine Neubert   Experiencing Architecture in Everyday Life
Przemysław Kisiel   Social dimension of museum space

16:00 – 16:30          Przerwa kawowa
 16:30 – 18:30
Sesja II English      Architecture as a Medium of Memory, Identity, Emotions and Values
Anna-Lisa Müller,
Werner Reichmann  Architecture and the Social. The interdependency of materiality and society
Kamilla Biskupska    Byłe, nieistniejące miasto. O niewidocznej stronie pamięci społecznej na przykładzie Wrocławia
Karolina Ciechorska Disenchanted blocks of flats? The role and examples of identity anchors in selected districts in Gdansk
Bożena Gierek       Celtic architecture as an expression of Celtic cultural values
Marcin Biernat        Pamięć o miejscach – miejsca pamięci we wsi Rudzica na Śląsku Cieszyńskim

Piątek, 15.09.2017
 09:00 – 10:30
Sesja III English     Between private and public
Marco Paladines      A child’s room and the Neapolitan café
Borys Cymbrowski   Co znaczy bezdomność? Uwagi na temat stosunków jednostki do otoczenia społecznego i materialnego
Magdalena
Rosochacka-Gmitrzak Za otwartymi drzwiami… czyli mieszkania seniorów w procesie "ufunkcjonalniania"  
Bogna Dowgiałło       Przestrzenność uczuć. Czy emocje mają dachy i ściany?
10:30 – 11:00             Przerwa kawowa
11:00 – 13:00
Sesja IV polska, otwarta Oddziaływanie przestrzeni publicznych i półpublicznych
Dominik Krzymiński   Transformacja wnętrz miejskich jako przedmiot konfliktu między ich użytkownikami na przykładzie sporu o ulicę Starowiejską w Gdyni
Albert Jawłowski      Lokalna specyfika – państwowe uniwersum. Przestrzeń symboliczna Doliny Kiżyńskiej w Republice Buriacja
Joanna Szechlicka,
Jacek Mianowski     Społeczne kształtowanie koncepcji zagospodarowania podwórka w wybranym kwartale Głównego Miasta w Gdańsku, czyli – co się wydarza między budynkami?
Agata Wesołowska   Rudymenty kultury rycerskiej w ofercie hotelarskiej i restauracyjnej współczesnej Polski
13:00 – 15:00         Przerwa obiadowa
15:00 – 17:00
Sesja V polska        Zamieszkiwanie i mieszkalnictwo
Grażyna Woroniecka   Przyroda jako przedmiot ekskluzji z domu
Jolanta Klimczak       Płeć przestrzeni. Przestrzeń płci
Arkadiusz Peisert      Wpływ utowarowienia mieszkania na charakter wielkomiejskich spółdzielni mieszkaniowych w Polsce
Roland Łukasiewicz   Domy bezdomne, adaptacja wybranych przestrzeni przez osoby bezdomne
Maciej Brosz          Co to znaczy mieszkać na wsi?

Sobota, 16.09.2017
10:00 – 12:00
Sesja VII polska     Przestrzenie niejednoznaczności i pamięci
Lesław Michałowski   Pamięć architektury / The Memory of Architecture
Ewa Nowicka            Symbolizm i przestrzeń muzealna. Muzeum represji pod Astaną
(Kazachstan)
Maciej Witkowski      Kto chce wiedzieć, gdzie stały domy cygańskich przodków?
Grupy cygańskie wobec rozwoju badań DNA
Małgorzata Dziura      Dzwony i dzwonnice jako formy celebracji wartości i imaginacji. Antropologiczna analiza budowli sacrum w krajobrazie nadsańskim
Błażej Prośniewski    Balkon jako przestrzeń liminalna
Dorota Rancew-Sikora  Udział obiektów architektonicznych w ślubnych performansach

12:00                      Zakończenie obrad, kawa
12:30                      Wycieczka po Lidzbarku z przewodnikiem

18:00                      Otwarty koncert kameralny w Oranżerii

Język obrad:
polski i angielski

Publikacja:
Organizatorzy planują publikację wybranych artykułów (po pozytywnych recenzjach) w formie monografii lub jako numer czasopisma naukowego.

Miejsce obrad:
Miejska Biblioteka Pedagogiczna ORANŻERIA KULTURY w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ignacego Krasickiego 2, 11-100 Lidzbark Warmiński.
Lidzbark Warmiński jest unikalnej urody miasteczkiem położonym na Warmii ok. 40 km na północ od Olsztyna, w dolinie Łyny i Symsarny - niegdysiejszą siedzibą biskupów warmińskich. Słynie z gotyckiego zamku, w którym urzędował Ignacy Krasicki, z przedzamczem zaaranżowanym na luksusowy hotel, a także z kompleksu basenów termalnych i Krzyżowej Góry z trasami narciarskimi. Skład ludnościowy (etniczny i religijny) miasta naznaczyły powojenne migracje; dziś jest to tygiel o bardzo zróżnicowanym wsadzie.
Dojazd autobusem lub pociągiem do Olsztyna, a stamtąd dalej autobusem lub prywatnym busikiem (ok. 30 – 40 minut) do Lidzbarka.


Noclegi w Lidzbarku Warmińskim:
Hotel Górecki, http://hotelgorecki.pl/
Hotel Kopernik, http://kopernikhotel.pl/


Terminarz:

Do 30.04.2017                  nadsyłanie abstraktów (max. 1000 znaków) na adres mailowy mlukasiuk@wp.pl

Do 15.05.2017                  informacja o przyjęciu abstraktu do wygłoszenia

Do 15.06.2017                  wpłaty wpisowego w wysokości 50 PLN po zakwalifikowaniu abstraktów; uwaga: studenci i doktoranci zwolnieni są z opłat.
                                      Konto: Bank PKO BP SA numer 75 1020 1156 0000 7802 0059 7252, wpłata z dopiskiem „Sympozjum SAS PTS 2017” i danymi uczestnika

Do 31.07.2017                  kompletny program Sympozjum

Uwaga: Organizatorzy nie zapewniają noclegu ani wyżywienia

Komitet Organizacyjny:
Magdalena Łukasiuk ISNS UW mlukasiuk@wp.pl
Dorota Rancew-Sikora IFSiD UG dorota.rs@wp.pl
oraz wspomagająco: Grażyna Kubica-Heller, Katrzyna Warmińska, Paweł Załęcki

Informacji dodatkowych w imieniu Organizatorów udziela:

Magdalena Łukasiuk mlukasiuk@wp.pl