poniedziałek, 27 marca 2017

Zaproszenie na sympozjum SAS 14-16 września 2017 w Lidzbarku Warmińskim poświęcone antropologii i socjologii architektury

Dachy i ściany.

Antropologiczne i socjologiczne aspekty architektury


14-16. września 2017, Lidzbark Warmiński, Oranżeria Kultury

Roofs and walls.Anthropological and sociological features of architecture


Współorganizatorzy:
Miejska Biblioteka Pedagogiczna ORANŻERIA KULTURY w Lidzbarku Warmińskim, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego

Zaproszeni Goście:
Arbeitsgruppe Architektursoziologie przy DGS (Deutsche Gesellschaft für Soziologie)
dr hab. Grażyna Woroniecka (Ośrodek Socjologii Zamieszkiwania ISNS UW),
dr Lesław Michałowski (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański)Tematyka sympozjum

Budowanie i zamieszkiwanie jest sposobem bycia człowieka w świecie [Heidegger 1974]. Jest z jednej strony odpowiedzią na wymagania płynące ze strony ludzkiego ciała, a z drugiej wykorzystaniem możliwości, jakie daje człowiekowi środowisko zewnętrzne. Zawiera zarówno elementy oddzielania się od przyrody i innych ludzi, jak również włączania ich w obręb własnych osiedli i domów. Budowanie jest tą formą aktywności, która pozostawia najtrwalszy materialny ślad obecności grup ludzkich w terenie, a dzięki temu, paradoksalnie, daje nam dobry wgląd w procesy zmian zachodzące w społeczeństwach i stylach życia. Rozwija opowieść o uniwersalnej naturze ludzkiej i o unikalnych kulturach. Zwraca uwagę w stronę wyspecjalizowanych grup budujących, zdobiących, sprzątających, nadających kryteria ocen, nieformalnych i formalnych aktów przetwarzania budynków, przejawów skierowanej ku nim agresji i zniszczenia.
Warto pamiętać, że różnorodne formy budowli silnie kształtują życie codzienne jednostki i jej relacje społeczne z innymi w sposób, w którym ważne są płeć, wiek, sprawność fizyczna etc. Ale domy budowane są nie tylko dla ludzi - też dla istot nadprzyrodzonych, zwierząt i innych organizmów, żywych i umarłych, pojazdów i rzeczy. Przestrzeń materialna ukazuje najważniejsze procesy i problemy społeczne, bo sama dobrze widoczna, pozwala uzyskać wgląd w nieoczywiste społeczne nierówności i podziały, w palimpsesty kolejnych warstw przeszłości. Budowlom skromnym i tymczasowym przeciwstawiają się różne rodzaje budowlanej ostentacji. Architekturze wernakularnej przeciwstawia się gwiazdorska architektura. Mamy do czynienia z niewiarygodną wprost różnorodnością rozwiązań i polityk różnicowania domostw, materialnego wykluczania i włączania. Rozpoznajemy liczne, palące kwestie związane z utratą domów lub niemożnością ich stworzenia, niedoskonałością schronień i różnymi formami budowlanej deprywacji, a z drugiej strony – z przejmowaniem przez następców całej kultury materialnej po tych, którzy musieli swoje miejsca w pośpiechu i niebezpieczeństwie opuścić. Interesują nas także budowle jako obiekty imaginacji i wspominania, przedmioty silnych emocji i kluczowych przywiązań.
Architekci i budowniczy specjalizują się w budowaniu. Zwykle opierają się przy tym na pewnych założeniach o naturze ludzkiej, ludzkich możliwościach i preferencjach. My natomiast widzimy duży potencjał dla stosowania narzędzi teoretycznych i metodologicznych socjologii i antropologii w tym temacie. Jesteśmy przekonani, że badania etnograficzne mogą wnieść poważny wkład w rozumienie relacji człowieka ze środowiskiem materialnym i proponując sympozjum naukowe o tej problematyce, chcemy wspomóc ich rozwijanie.

Zakres tematyczny sympozjum, który proponujemy, przewiduje poniższe zagadnienia, choć się do nich nie ogranicza:

·         projektowanie i budowanie jako działanie społeczne;
·         kształtowanie przestrzeni prywatnych i publicznych – przekonania, założenia, wytyczne, główni aktorzy i dominujące dyskursy;
·         budowle jako formy celebracji wartości i idei;
·         kto / co zasługuje bądź nie na dom i jaki?
·         architektura bezdomności, uchodźstwa, migracji;
·         rekonstrukcje, adaptacje, modernizacje, rewitalizacje zabudowy;
·         co się wydarza ‘między budynkami’?
·         uniwersalia architektury i jej specyfiki kulturowe;
·         architektura a przyroda;
·         techniki ‘oswajania’ / ‘zawłaszczania’ miejsc i gry o przestrzeń;
·         zabudowa jako obiekt agresji i zniszczenia;
·         socjologiczne i antropologiczne metody badania relacji w architekturze i z architekturą;
·         technologie wirtualnego ‘bycia’ w różnych miejscach.


PROGRAM WSTĘPNY

Czwartek, 14.09.2017
13:45                     Powitanie gości przez Dyrektor Oranżerii panią Annę Puszcz; rozpoczęcie obrad
14:00 – 16:00
Sesja I English        Theory and Praxis of Architecture
Joachim Fischer     Architecture as Society’s “Heavy Medium of Communication“.An approach between philosophical anthropology, cultural philosophy and social philosophy
Urszula Jarecka      Far beyond “Romeo and Juliet”… Balcony as performative space of ecological theatre
Christine Neubert   Experiencing Architecture in Everyday Life
Przemysław Kisiel   Social dimension of museum space

16:00 – 16:30          Przerwa kawowa
 16:30 – 18:30
Sesja II English      Architecture as a Medium of Memory, Identity, Emotions and Values
Anna-Lisa Müller,
Werner Reichmann  Architecture and the Social. The interdependency of materiality and society
Kamilla Biskupska    Byłe, nieistniejące miasto. O niewidocznej stronie pamięci społecznej na przykładzie Wrocławia
Karolina Ciechorska Disenchanted blocks of flats? The role and examples of identity anchors in selected districts in Gdansk
Bożena Gierek       Celtic architecture as an expression of Celtic cultural values
Marcin Biernat        Pamięć o miejscach – miejsca pamięci we wsi Rudzica na Śląsku Cieszyńskim

Piątek, 15.09.2017
 09:00 – 10:30
Sesja III English     Between private and public
Marco Paladines      A child’s room and the Neapolitan café
Borys Cymbrowski   Co znaczy bezdomność? Uwagi na temat stosunków jednostki do otoczenia społecznego i materialnego
Magdalena
Rosochacka-Gmitrzak Za otwartymi drzwiami… czyli mieszkania seniorów w procesie "ufunkcjonalniania"  
Bogna Dowgiałło       Przestrzenność uczuć. Czy emocje mają dachy i ściany?
10:30 – 11:00             Przerwa kawowa
11:00 – 13:00
Sesja IV polska, otwarta Oddziaływanie przestrzeni publicznych i półpublicznych
Dominik Krzymiński   Transformacja wnętrz miejskich jako przedmiot konfliktu między ich użytkownikami na przykładzie sporu o ulicę Starowiejską w Gdyni
Albert Jawłowski      Lokalna specyfika – państwowe uniwersum. Przestrzeń symboliczna Doliny Kiżyńskiej w Republice Buriacja
Joanna Szechlicka,
Jacek Mianowski     Społeczne kształtowanie koncepcji zagospodarowania podwórka w wybranym kwartale Głównego Miasta w Gdańsku, czyli – co się wydarza między budynkami?
Agata Wesołowska   Rudymenty kultury rycerskiej w ofercie hotelarskiej i restauracyjnej współczesnej Polski
13:00 – 15:00         Przerwa obiadowa
15:00 – 17:00
Sesja V polska        Zamieszkiwanie i mieszkalnictwo
Grażyna Woroniecka   Przyroda jako przedmiot ekskluzji z domu
Jolanta Klimczak       Płeć przestrzeni. Przestrzeń płci
Arkadiusz Peisert      Wpływ utowarowienia mieszkania na charakter wielkomiejskich spółdzielni mieszkaniowych w Polsce
Roland Łukasiewicz   Domy bezdomne, adaptacja wybranych przestrzeni przez osoby bezdomne
Maciej Brosz          Co to znaczy mieszkać na wsi?

Sobota, 16.09.2017
10:00 – 12:00
Sesja VII polska     Przestrzenie niejednoznaczności i pamięci
Lesław Michałowski   Pamięć architektury / The Memory of Architecture
Ewa Nowicka            Symbolizm i przestrzeń muzealna. Muzeum represji pod Astaną
(Kazachstan)
Maciej Witkowski      Kto chce wiedzieć, gdzie stały domy cygańskich przodków?
Grupy cygańskie wobec rozwoju badań DNA
Małgorzata Dziura      Dzwony i dzwonnice jako formy celebracji wartości i imaginacji. Antropologiczna analiza budowli sacrum w krajobrazie nadsańskim
Błażej Prośniewski    Balkon jako przestrzeń liminalna
Dorota Rancew-Sikora  Udział obiektów architektonicznych w ślubnych performansach

12:00                      Zakończenie obrad, kawa
12:30                      Wycieczka po Lidzbarku z przewodnikiem

18:00                      Otwarty koncert kameralny w Oranżerii

Język obrad:
polski i angielski

Publikacja:
Organizatorzy planują publikację wybranych artykułów (po pozytywnych recenzjach) w formie monografii lub jako numer czasopisma naukowego.

Miejsce obrad:
Miejska Biblioteka Pedagogiczna ORANŻERIA KULTURY w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ignacego Krasickiego 2, 11-100 Lidzbark Warmiński.
Lidzbark Warmiński jest unikalnej urody miasteczkiem położonym na Warmii ok. 40 km na północ od Olsztyna, w dolinie Łyny i Symsarny - niegdysiejszą siedzibą biskupów warmińskich. Słynie z gotyckiego zamku, w którym urzędował Ignacy Krasicki, z przedzamczem zaaranżowanym na luksusowy hotel, a także z kompleksu basenów termalnych i Krzyżowej Góry z trasami narciarskimi. Skład ludnościowy (etniczny i religijny) miasta naznaczyły powojenne migracje; dziś jest to tygiel o bardzo zróżnicowanym wsadzie.
Dojazd autobusem lub pociągiem do Olsztyna, a stamtąd dalej autobusem lub prywatnym busikiem (ok. 30 – 40 minut) do Lidzbarka.


Noclegi w Lidzbarku Warmińskim:
Hotel Górecki, http://hotelgorecki.pl/
Hotel Kopernik, http://kopernikhotel.pl/


Terminarz:

Do 30.04.2017                  nadsyłanie abstraktów (max. 1000 znaków) na adres mailowy mlukasiuk@wp.pl

Do 15.05.2017                  informacja o przyjęciu abstraktu do wygłoszenia

Do 15.06.2017                  wpłaty wpisowego w wysokości 50 PLN po zakwalifikowaniu abstraktów; uwaga: studenci i doktoranci zwolnieni są z opłat.
                                      Konto: Bank PKO BP SA numer 75 1020 1156 0000 7802 0059 7252, wpłata z dopiskiem „Sympozjum SAS PTS 2017” i danymi uczestnika

Do 31.07.2017                  kompletny program Sympozjum

Uwaga: Organizatorzy nie zapewniają noclegu ani wyżywienia

Komitet Organizacyjny:
Magdalena Łukasiuk ISNS UW mlukasiuk@wp.pl
Dorota Rancew-Sikora IFSiD UG dorota.rs@wp.pl
oraz wspomagająco: Grażyna Kubica-Heller, Katrzyna Warmińska, Paweł Załęcki

Informacji dodatkowych w imieniu Organizatorów udziela:

Magdalena Łukasiuk mlukasiuk@wp.pl

Izabela Ślęzak laureatką pierwszej nagrody SAS w konkursie "Badanie Antropologiczne Roku 2016"

Książka Izabeli Ślęzak: 
Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich. Łódź 2016

wygrała główną nagrodę w pierwszej edycji konkursu Sekcji Antropologii Społecznej "Badanie Antropologiczne Roku" 2016

W uzasadnieniach zgłoszenia i wyboru tej publikacji czytamy między innymi:
Książka Izabeli Ślęzak pt. Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich ma wiele zalet, które w sumie decydują o jej wyróżniającym się charakterze. Przede wszystkim podstawą monografii są rzetelnie przeprowadzone badania etnograficzne w trudno dostępnym środowisku agencji towarzyskich. Jest to tematyka nie tylko istotna społecznie, lecz również rzadko badana. W literaturze światowej dominują raczej prace poświęcone prostytucji ulicznej.
Na uznanie zasługuje sposób prowadzenia badań terenowych: długotrwały pobyt w terenie i umiejętność nawiązania relacji z uczestniczkami badań w warunkach „trudnych”, gdzie każdy kontakt z osobami z zewnątrz obarczony jest nieufnością i obawami. Autorka odsłania zjawiska, które bardzo rzadko wychodzą na światło dzienne i pozostają w ukryciu osłonięte przez kulturowe tabu.
Jest to bardzo ciekawa, wielowątkowa książka. Ramy interpretacyjne przyjęte przez Autorkę zostały dobrze wykorzystane. Opracowanie pozwala na zrozumienie pewnego społecznego świata w wielu jego przejawach i wymiarach.
Izabela Ślęzak nie tylko opisała życie, strukturę społeczną i imponderabilia aktualnego życia; zarejestrowała także poglądy i "wczuła się w ducha" badanej społeczności - by przywołać wytyczne metody intensywnych badań terenowych.
Podjęta problematyka potraktowana jest w duchu antropologii społecznej, dla której ważne jest zarówno dotarcie do oddolnie konstruowanych znaczeń praktyki społecznej, zmieniających się w zależności od sytuacji i relacji z innymi, jak i ustrzeżenie się przed psychologizującymi opisami za pomocą wskazania strukturalnych (ekonomicznych, politycznych, moralnych) uwarunkowań, w których aktorzy tworzą te znaczenia.
Niewątpliwą zaletą pracy jest przyjęcie optyki socjologii pracy i organizacji, która jest polem interdyscyplinarnym, otwartym na antropologiczne wpływy. Widzenie agencji towarzyskiej jako miejsca pracy, a kobiet świadczących usługi seksualne jako pracownic pozwala na dystancjację, która oczyszcza spojrzenie z pokusy zastosowania filtrów moralizujących z jednej strony i paternalistycznego współczucia z drugiej. Monografia koncentruje się na analizie procesów grupowych zachodzących w tym specyficznym typie organizacji.
Cenne jest to, że książka napisana jest z myślą o praktyce społecznej. Autorka nie wygłasza manifestów na rzecz socjologii publicznej czy antropologii stosowanej, wręcz otwarcie się odcina od takiej roli. Jednak dzięki rzetelnym i wielostronnym analizom, monografia jest pomocna dla wszystkich, którzy działają na rzecz ochrony praw kobiet świadczących usługi seksualne. Stanowi ona jednocześnie akt oddania głosu grupie napiętnowanej i wykluczonej z udziału w moralnej wspólnocie.

Dodatkową zachętą do zapoznania się z książką Izy Ślęzak jest to, że ma ona przejrzystą strukturę, napisana jest klarownym i jasnym językiem, wolnym od niepotrzebnego żargonu.

Pierwsza edycja konkursu konkursu SAS „Badanie Antropologiczne Roku”

W 2016 roku SAS zorganizowała konkurs „Badanie Antropologiczne Roku” i ustanowiła Nagrodę Sekcji Antropologii Społecznej PTS za publikację opartą na wyróżniających się badaniach terenowych.

Regulamin nagrody

1.       Celem konkursu jest promowanie wysokiej jakości, dobrze zaplanowanych i rzetelnie wykonanych etnograficznych badaniach jakościowych oraz ich pomysłowych interpretacji
2.       Nagroda przyznawana jest za publikację (artykuł lub książkę), która ukazała się w roku poprzedzającym przyznanie nagrody i w której zostały przedstawione oraz odpowiednio zinterpretowane wyróżniające się badania antropologiczne, wykonane z udziałem autora (autorów) publikacji
3.       W konkursie mogą brać udział prace, które opierają się na badaniu terenowym lub innym badaniu jakościowym wykonanym ze znaczącym udziałem autora (lub autorów); zawierają odwołanie do literatury antropologicznej; zawierają autorską interpretację materiałów empirycznych; prowadzą do ciekawych wniosków, przynajmniej jeden z autorów publikacji mieszka w chwili zgłoszenia w Polsce, a publikacja jest dostępna w Polsce
4.       Kryteria oceny: rzetelne wykonanie badania, dobre ugruntowanie ich w tradycji antropologicznej, twórcza interpretacja materiałów empirycznych, odkrywcze wnioski
5.       Szczegółowe warunki konkursu:
a.       osiągnięcie zgłaszane jest przez czynnego członka PTS
b.      każda osoba może zgłosić jedną kandydaturę do nagrody
c.       zgłoszenie w formie wypełnionego formularza przesyłane jest w formie elektronicznej do organizatorów konkursu na adres mailowy podany w ogłoszeniu
d.      rozstrzygnięcie konkursu następuje nie później niż 3 miesiące po ogłoszeniu konkursu
e.      wybierana jest jedna publikacja do nagrody głównej. Jej beneficjentami są wszyscy autorzy publikacji w jednakowym stopniu. Jury ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia honorowe lub nie przyznać nagrody
f.        Charakter nagrody materialnej określa corocznie Zarząd SAS PTS
g.       Osoby do jury konkursu nominuje Zarząd SAS PTS
h.      Członek jury powiązany w jakikolwiek sposób z autorem danej pracy nie bierze udziału w jej ocenianiu
i.         Jury ma prawo określać inne szczegółowe zasady konkursu
Ogłoszenie konkursu
Zarząd Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do nowego konkursu „Badania antropologiczne roku”.
Zgłoszenia w formie elektronicznej były przesyłane na dwa adresy mailowe równocześnie dorota.rs@wp.pl oraz zalecki@post.pl do 20 listopada 2016. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 10 grudnia 2016 roku. Wyniki zostały ogłoszone na stronie internetowej PTS.

Wyniki konkursu

Do konkursu zostały zgłoszone następujące publikacje:

Książki

Dorota Hall W poszukiwaniu miejsca: chrześcijanie LGBT w Polsce. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2016
Michał W. Kowalski Antropolodzy na wojnie. O „brudnej” użyteczności nauk społecznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015
Anna Odrowąż-Coates Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjolizacji, edukacji i emancypacji. Impuls, Kraków 2015
Adam Pisarek Gościnność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei. Grupakulturalna.pl, Uniwersytet Śląski, Katowice 2016
Piotr Szejnach Trudne umieranie. Narracyjne przedstawienia ci śmierci a doświadczenie osób terminalnie chorych. Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2015
Izabela Ślęzak Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016
Joanna Zalewska Człowiek stary wobec zmiany kulturowej. Perspektywa teorii praktyk społecznych. Scholar, Warszawa 2015

Artykuły

Mateusz Halawa In New Warsaw. Mortgage Credit and the Unfolding of Space and Time, „Cultural Studies” 2015,  29 (5-6), 707-732.
Ewa Kopczyńska Co to jest jedzenie naturalne? Socjonatura na targowisku „Studia Socjologiczne” 2015, 4 (219)
Joanna Zalewska Consumer revolution in People’s Poland: Technologies in everyday life and the negotiation between custom and fashion (1945-1980) „Journal of Consumer Culture” 2015, 0: 1-19

Jury pracowało w składzie:
Ewa Nowicka, Sławomir Łodziński, Katarzyna Warmińska, Borys Cymbrowski, Adrianna Surmiak

W niezależnym głosowaniu najwięcej głosów jury otrzymała książka Izabeli Ślęzak Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich. Łódź 2016Nagroda została przesłana do autorki zwycięskiej publikacji pocztą.

SAS na XVI Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym 14-16 września 2016

1.    Grupa nr 15 : Naukowe/nienaukowe. Refleksja socjologiczna i antropologiczna poza standardami naukowości

Grupa współorganizowana przez Sekcję Antropologii Społecznej PTS
Prowadzące: Grażyna Kubica-Heller (UJ) Magdalena Łukasiuk (UW) 
Sesja 1
1.Marcin Lubaś (IS UJ) Wkład pracy jako moralna przesłanka sporów o naukowość
2.Grażyna Woroniecka (ISNS UW), Interdyscyplinarność w świetle recenzji prac naukowych – postulaty, rekomendacje, zalecenia
3.Arkadiusz Jabłoński (KUL) Krytyka naukowa - od logiki twórców do kultury recenzentów
4.Katarzyna Słaby (IS UJ) „Kiedy oni czytają to, co piszemy”. O strategiach translacji doświadczenia terenowego krakowskich antropologów i antropolożek
5.Grażyna Kubica-Heller (IS UJ) ‘Pisane inną ręką’. Proza etnograficzna

Sesja 2
1. Joanna Śmigielska (ISNS UW) W cieniu socjologicznych i antropologicznych dociekań
2.Andrzej Dybczak (Niezależny badacz) Jak można? O wychodzeniu antropologii w inne rejony, przykład
3.Dorota Hall (IFiS PAN) Autorefleksja jako praktyka konieczna w badaniach wśród chrześcijan LGBT
4.Hanna Dębska (UPK) Czy możliwa jest krytyczna socjologia prawa? Próba diagnozy
5.Iwona Butmanowicz-Dębicka (PK) Współczesny fenomen popularności wróżbiarstwa i astrologii – zjawisko dotknięte anatemą badawczą?

Grupa nr 80: Gościnność jako praktyka kulturowa i społeczne spoiwo

Grupa współorganizowana przez Sekcję Antropologii Społecznej PTS
Prowadzący: Dorota Rancew-Sikora (IFSiD UG) Paweł Załęcki (IS UMK)
1. Marta Skowrońska, Filip Schmidt (UAM) Swoi i obcy na osiedlu i w mieszkaniu
2. Arkadiusz Kołodziej (US) Zasady savoir-vivre – między teorią i praktyką
3. Anna Barska (UO) Gościnność w kulturze Maghrebu
4. Barbara Cieślińska (UwB) Bariery gościnności (na przykładzie uchodźców w Białymstoku)
5. Karolina Izdebska (US), Sytuacja gościnności jako forma oswajania z innymi/obcymi na przykładzie działania artystycznego „Pobyt tolerowany”
Referat wyłożony
Dorota Rancew-Sikora (IFSiD UG), Paweł Załęcki (IS UMK) Gościna między sacrum i profanum. Analiza zjawiska na wybranych przykładach polskiego wesela

Wydarzenie towarzyszące SAS 

Było  to spotkanie otwarte, dedykowane szczególnie do członków i sympatyków Sekcji Antropologii Społecznej PTS. Na spotkaniu, które poprowadziła przewodnicząca sekcji, została zaprezentowana książka, przeprowadzona rozmowa z jej autorką oraz dyskusja.

Antropologia polska, kobiety i świat. Spotkanie autorskie z Grażyną Kubicą, autorką biografii antropologicznej Marii Czaplickiej „Maria Czaplicka: Płeć, szmanizm, rasa” WUJ Kraków 2015, wyróżnionej Nagrodą Klio 2015 w kategorii monografie naukowe

czwartek, 3 marca 2016

Z wielkim smutkiem żegnamy Elżbietę Tarkowską

"Chcę namówić Panią na szczerą rozmowę o życiu, o różnych faktach, które Pani utkwiły w pamięci, zarówno tych miłych, o których się chce pamiętać, jak i takich bardziej przykrych, bo i takie przecież w życiu bywają. Na początku chcę Panią prosić o opowiedzenie mi o swoim domu rodzinnym, o Pani dzieciństwie. Jeżeli pamięta Pani, to może cofniemy się nawet do dziadków. Proszę Panią o taką swobodną szczerą rozmowę."

Pytanie inicjujące wywiad z książki "Zrozumieć biednego" 2000, s. 239-240